top of page
OBCHODNÍ PODMÍNKY 

Portálu foodmise.cz 

  

1.   ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1.        Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) Lucie Beyerové identifikační číslo: 06441734, zapsané v obchodním rejstříku Magistrátu města Teplic (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.foodmise.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). 

1.2.        Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. 

1.3.        Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. 

1.4.        Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 

2.   DEFINICE 

2.1.        Zbožím se rozumí přístup k měsíčnímu členství, receptům, balíčkům receptů, online kurzu umístněnému na webové stránce a také zbožím v eshopu, umístěním na webové stránce. 

2.2.        Přístupem k online kurzu umístěném na webové stránce se rozumí přístup k jeho video lekcím a souborům ke stažení (to zejména audionahrávkám a dokumentům ve formátu pdf). Přístup k online kurzu získává kupující ihned po úplném uhrazení ceny. Časové omezení produktu se týká služby „mise na měsíc“ – měsíční členství na 30 dní. Ostatní zakoupené recepty a služby se stávají vlastnictvím kupujícího, který si je může stáhnout na disk nebo vytisknout. Neslouží však k následnému prodeji, či využívání pro komerční účely, pokud se tak strany předem nedohodnou a nesepíší smlouvu o používání know how Lucie Beyerové za předem určených, oboustranně výhodných podmínek.  

2.3.        Akcí se rozumí živá akce (přednáška, seminář, kurz atd., na kterém konané za fyzické účasti jejich účastníků) nabízená prostřednictvím webového rozhraní obchodu, nebo na písemných materiálech prodávajícího. Každé akci je na webové stránce vyhrazená osobitní sekce obsahující podrobnější údaje o akci, především informace o jejím obsahu, místo a čas konání akce, lektor, cena akce a způsob platby. 

2.4.        Prodávající může termíny akcí v průběhu roku upravovat podle podmínek a svých provozních možností, ale termín může změnit nejpozději v den uzávěrky přihlášek. 

2.5.        Akce bude uspořádána, pokud počet přihlášených a platících účastníků dosáhne minimálního počtu stanoveného prodávajícím (minimální počet účastníků je různý podle druhu akce, místa konání a závisí na nákladech za pronájem přednáškových sálů, ubytování a dopravu lektora apod.). 

2.6.        V případě, že nebude naplněna maximální kapacita, může prodávající posunout termín uzávěrky přihlášek. Zájemce může podat přihlášku náhradníka prostřednictvím internetového obchodu provozovatele i po termínu uzávěrky přihlášek. V tomto případě může prodávající umožnit kupujícímu přihlásit se na zvolenou akci i po termínu uzávěrky přihlášek. 

3.   UŽIVATELSKÝ ÚČET 

3.1.        Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do své členské sekce. V členské sekci může kupující provádět objednávání zboží nebo se přihlašovat na akce (dále jen „uživatelský účet“). 

3.2.        Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží nebo přihlašování se na akce je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží nebo přihlašování se na akce jsou prodávajícím považovány za správné. 

3.3.        Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu, ani žádným jiným způsobem šířit dále online kurzy nebo materiály, jež mu po jejich zakoupení budou zaslané nebo zpřístupněné. Použití přihlašovacích údajů je monitorováno počtem IP adres, ze kterých jsou užívány. V případě porušení výše uvedených podmínek, bude kupujícímu okamžitě zamezen přístup k uživatelskému účtu bez nároku na vrácení jakékoli části uhrazených cen. 

3.4.        Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. 

3.5.        Prodávající si vyhrazuje právo odstranit z databáze jeho webové stránky jakýkoli uživatelský účet, o kterém má poskytovatel důvodné podezření, že slouží k páchání či napomáhání k provádění trestných činů nebo činnosti, jež není v souladu s českým právním řádem a těmito všeobecnými obchodními podmínkami. Za takových okolností si prodávající vyhrazuje právo s okamžitou platností ukončit poskytování zboží a služeb (akcí) kupujícímu, jehož účet padl v takovéto podezření. 

3.6.        Prodávající si dále vyhrazuje právo odstranit z databáze jeho webové stránky jakýkoli uživatelský účet, o kterém má prodávající důvodné podezření, že byl vytvořen z důvodu jiného, než je osobní vzdělávání uživatele daného účtu. Za takových okolností si prodávající vyhrazuje právo s okamžitou platností ukončit poskytování služeb kupujícímu, jehož účet padl v takovéto podezření. 

3.7.        Prodávající může zrušit uživatelský účet v případě, kdy kupující poruší své povinnosti ze smlouvy (včetně obchodních podmínek). 

3.8.        Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. 

3.8.        Kupující bere na vědomí, že je možné se přihlásit ke svému účtu a sledovat online kurz v jeden čas z jednoho zařízení. Sledování v jeden okamžik z více než jednoho zařízení pod jedním účtem není systémem podporováno. Poskytovatel si vyhrazuje právo v takovém případě zablokovat uživateli účet. 

4.   UZAVŘENÍ SMLOUVY 

4.1.        Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží a akcích, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží nebo akce. Ceny jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků. Prodávající není plátcem DPH. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. 

4.2.        Pro objednání zboží nebo služby vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu (dále společně jen jako „objednávka“). 

4.3.        Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat údaje, které do objednávky kupující vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Souhlasím s obchodními podmínkami ODESLAT OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. 

4.4.        Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží nebo akce, jejich cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil. 

4.5.        Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v členské sekci či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). 

4.6.        Návrh smlouvy ve formě objednávky má platnost pět dnů. 

4.7.        Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. 

4.8.        V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího. 

4.9.        Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh smlouvy a smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.   

4.10.    Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby. 

5.   CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1.        Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: 

  • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému Stripe, Pay Pal 

  • bezhotovostně platební kartou; 

  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 3290805002/5500, vedený u společnosti Raiffeisen bank (dále jen „účet prodávajícího“); 

  • v hotovosti v sídle firmy prodávajícího na adrese Srbice 105, 41501 Teplice nebo v pražské kanceláři Argentinská 8, 170 00 Praha 7 a to jen v případě, že se tak obě strany předem domluví 

5.2.        Společně s cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. 

5.3.        V případě bezhotovostní platby převodem na účet je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy. 

5.4.        V případě bezhotovostní platby převodem na účet je kupující povinen uhrazovat cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. 

5.5.        Bankovní poplatky spojené s transakcí na zahraniční účet hradí kupující. 

5.6.        V případě akcí může prodávající nabízet následující způsoby platby: 

·         Celé kurzovné - kupující je povinen uhradit celou částku za akci do 5dní po odeslání objednávky, není-li uvedeno jinak. 

·         Platba na místě - kupující uhradí celou částku v hotovosti na místě před zahájením akce. 

5.7.        Kupující je povinen uhradit celou cenu předem, není-li vstupné dobrovolné nebo není-li stanoveno jinak. 

5.8.        Případné slevy z ceny poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. 

5.9.        Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu – vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. 

6.   ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

6.1.        Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy o poskytování služeb a od smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy. 

6.2.        Prodávající tímto informuje kupujícího, že v případě jím uzavírané smlouvy, jejímž předmětem je nákup nebo zpřístupnění online kurzu nebo účast na akci, výslovně souhlasí s tím, že mu bude online kurz zpřístupněn (dodán) nebo účast na akci umožněná před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. 

6.3.        Kupující tak výslovně souhlasí s tím, že z důvodu uvedeného v předchozím odstavci nemůže od smlouvy, jejímž předmětem je nákup nebo zpřístupnění online kurzu, odstoupit, neboť je kupujícímu umožněno čerpat produkt pod uživatelským účtem kupujícího dle této smlouvy ihned po řádném zaplacení. 

6.4.        Kupující dále výslovně souhlasí s tím, že z důvodu uvedeného v odstavci 6.1. a 6.2. těchto obchodních podmínek nemůže od smlouvy, jejímž předmětem je účast na živé akci, odstoupit, v případě že je mu účast na akci umožněna před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. 

6.5.        Byla-li prodávajícím stanovena garance vrácení peněz při nespokojenosti se zakoupeným online kurzem, toto právo může kupující u každého online kurzu využít maximálně jednou. (Není možné opakovaně kupovat a vracet.) 

6.6.        Je-li společně s online kurzem poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. 

7.   STORNO PODMÍNKY ŽIVÉ AKCE 

7.1.        Kupující se může z akce odhlásit prostřednictvím elektronické pošty nebo doporučenou poštou na kontaktní adresu prodávajícího, a to nejpozději dva dny před zahájením akce. 

7.2.        Pro odhlášení se z akce (odstoupení od smlouvy) může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. 15 těchto obchodních podmínek. Prodávající potvrdí kupujícímu bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí. 

7.3.        V případě zrušení již uhrazené objednávky ze strany kupujícího jsou storno poplatky následující: 

·         V případě že kupující uhradil celé kurzovné za akci, kterou nelze hradit zálohově, bude kupujícímu vráceno 50% z ceny akce. 

·         V případě že kupující uhradil celé kurzovné za akci, kterou je možné hradit zálohou, je kupujícímu vrácen rozdíl plné ceny a zálohy akce (tj. doplatek). 

·         Pokud kupující uhradil pouze zálohu za akci, propadá tato záloha ve prospěch prodávajícího a kupující nemá nárok na vrácení zálohy. 

·         V případě, že se akce hradí na místě, nebude kupujícímu v případě odhlášení se z akce účtován žádný storno poplatek. 

7.4.        V důsledku storna smlouvy se smlouva od počátku ruší. Prodávající vrátí kupujícímu příslušnou peněžní částku do 7 dní od data doručení oznámení o odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem jako tyto platby obdržel, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Bankovní poplatky spojené s transakcí na zahraniční účet hradí kupující. 

7.5.        V případě zrušení akce ze strany prodávajícího má kupující možnost zvolit si, zda-li se přihlásí na náhradní termín nebo mu bude předem uhrazená částka vrácena na jeho účet v plné výši do 7 dnů od oznámení o zrušení akce. 

7.6.        Kupující může v případě potřeby za přihlášeného účastníka vyslat náhradníka. Tuto skutečnost musí prodávajícímu oznámit emailem nejpozději v den konaní akce. 

8.   STORNO PODMÍNKY ONLINE KURZU 

8.1.        Kupující, je-li spotřebitelem, má právo od smlouvy bez udání důvodu odstoupit ve lhůtě 14 dnů v případě objednání online kurzu. Tato lhůta začíná běžet ode dne následujícího po dni, kdy byl kupujícímu zpřístupněn online kurz a k dodržení této lhůty postačuje, bylo-li odstoupení od smlouvy před uplynutím této lhůty prodávajícímu odesláno. Na odstoupení od smlouvy v případě objednání online kurzu dle tohoto odstavce se nevztahují ujednání o storno poplatcích uvedená v odst. 7.3 tohoto ustanovení. 

9.   PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ 

9.1.        Online kurz bude kupujícímu zpřístupněn online ihned po úplném uhrazení ceny, nestanoví-li prodávající jinak. Zboží bude odesláno ihned po uhrazení zboží.  

10.    PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ 

10.1.    Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 
a § 2161 až 2174 občanského zákoníku). 

10.2.    Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. 

10.3.    Jako relevantní důvod reklamace nebudou uznány důvody vzniklé na straně kupujícího. 

10.4.    Prodávající není zodpovědný za neplnění povinností vyplývajících z objednávky, k nimž došlo následkem vyšší moci. 

10.5.    Práva z vadného plnění uplatňuje kupující emailem zaslaným na elektronickou adresu prodávajícího (příp. písemnou formou). Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávajícímu byl reklamační email doručen. 

10.6.    Reklamaci zboží lze provést ve lhůtách stanovených příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Reklamace akce musí být provedena neprodleně po zjištění předmětu reklamace nebo stížnosti, nejpozději však do 10 (deseti) dnů ode dne konání akce. Dnem uplatnění se rozumí datum odeslání reklamace. 

10.7.    Prodávající reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího řádného uplatnění, vyřídí. Pro případ zamítnutí reklamace prodávající kupujícímu vydá písemné odůvodnění (přičemž písemnou formou se pro účely reklamačního řízení rozumí i emailová forma). 

10.8.    Nároky plynoucí z odpovědnosti za vady zanikají, jsou-li uplatněny opožděně. 

10.9.    V případě, že kupující řádně uplatní oprávněnou reklamaci akce, přiměřenou náhradu, která může mít formu jiné akce, příp. slevy z dohodnuté ceny kurzu. Pokud se kupující rozhodne zúčastnit se jiné akce vyšší ceny, rozdíl ceně uhradí na bankovní účet prodávajícího, a to do 9 dnů od vyřízení reklamace, nebude-li dohodnuto jinak.  Pokud se kupující rozhodne zúčastnit se jiné akce nižší ceny, vrátí prodávající rozdíl v ceně na bankovní účet kupujícího, a to do 7 dnů od vyřízení reklamace. 

10.10.V případě, že kupující řádně uplatní oprávněnou reklamaci zboží, má právo na odstranění vad zboží a není-li to možné, má právo na přiměřenou slevu z ceny, kompenzaci, případně může od smlouvy odstoupit. 

11.    DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

11.1.    Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že neoprávněně nezasáhne či neoprávněně neužije programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu, ani to neumožní třetím osobám. 

11.2.    Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením. 

11.3.    Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. 

11.4.    Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením. 

11.5.    Kupující zavazuje využít zakoupená online kurzy výhradně pro svou potřebu. Kupující bere na vědomí, že online kurzy jsou chráněné autorským právem a není oprávněn je šířit, duplikovat nebo jakkoli zpřístupňovat třetím osobám. V případě neoprávněného nakládání kupujícího s online kurzem, může prodávající online kurzy kupujícímu znepřístupnit bez náhrady nebo vrácení peněz. Tímto není dotčen nárok prodávajícího na náhradu škody. 

11.6.    Kupující bere na vědomí, že online kurz je vázaný k registraci kupujícího a pro zpřístupnění online kurzu musí být přihlášen. 

11.7.    K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz 

11.8.    Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 

11.9.    Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 

12.    TECHNICKÉ NÁLEŽITOSTI TÝKAJÍCÍSE DIGITÁLNÍHO OBSAHU 

12.1.    Kupující musí mít nainstalován současný běžný internetový prohlížeč (např. Google Chrome, Firefox, Opera, Internet Explorer) s podporou HTML5, možností přehrávaní videí ve formátu mp4 nebo s podporou Adobe Flash Player a rozlišení jeho obrazovky musí být minimálně 1024 x 768 px. 

12.2.    Pro přístup do členské sekce a k online kurzu je nutné internetové připojení. 

13.    OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

13.1.    Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

13.2.    Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, email a přezdívka (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). 

13.3.    Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely za účelem zařazení do databáze prodávajícího, zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření smlouvy. 

13.4.    Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. 

13.5.    Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob zajišťujících eventuální ubytování pro kupujícího na akcích nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám. 

13.6.    Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. 

13.7.    Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. 

13.8.    V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 13.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: 

·         požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, 

·         požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. 

13.9.    Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. 

14.    ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES 

14.1.    Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. 

14.2.    Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího ze smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. 

15.    DORUČOVÁNÍ 

15.1.    Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, nebo prostřednictvím elektronické pošty na adresu info@foodmise.cz  ,není-li ve  smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání (prostřednictvím pošty nebo elektronicky), s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno. 

15.2.    V případě zaslání doporučeného dopisu se za doručené považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné. 

15.3.    Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího. 

16.    INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ 
Lucie Beyerová provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi ohledně prodeje zboží (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti. 

TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE 
16.1.    Správcem Vašich osobních údajů je Lucie Beyerová, se sídlem Srbice 105, 41501 Teplice, identifikační číslo: 67861440 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Magistrátu města Teplice (dále jen „správce“). 
16.2.    Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Srbice 105, 41501 Teplice, adresa elektronické pošty je info@foodmise.cz, telefon +420 774 321 005. 
16.3.    Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 

PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
16.4.    Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro: 

•    splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“); 
•    splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
16.5.    Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem. 
16.6.    Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení. 

DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
16.7.    Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy. 

DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
16.8.    Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou Česká pošta, PPL, GLS, DHL. 
16.9.    Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy. 
16.10.    Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. 

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ 
16.11.    Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů. 
16.12.    Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu. 
16.13.    Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit. 

17.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

17.1.    Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. 
17.2.    Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu. 
17.3.    Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. 
17.4.    Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy. 
17.5.    Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování – Lucie Beyerová, adresa elektronické pošty info@foodmise.cz , telefon – 499 599 +420 774 321 005 V Srbicích dne 10.2.2021 

 

Prohlášení: 

Lucie Beyerová není lékařka a informace na webových stránkách nejsou lékařskými doporučeními. 

Lucie pracuje a využívá vlastních zkušeností získaných studiem v Kushi Institutu pro holistický přístup k životu – makrobiotika, viz certifikáty v CV Lucie. Dále čerpá ze studia knih a účastí na workshopech renomovaných lektorů. Z lékařských knih mohu uvést Čínskou studii, doktora Colina Campbela. Dále spolupracuje i lékaři.  

Nemůže vás léčit, jen doporučit a pomoci najít správnou cestu, jak posílit zdraví.  

bottom of page